Statuten Ermelose Luchtvaart Club

Artikel 1. Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam Ermelose Luchtvaart Club en is gevestigd te Ermelo. 

Artikel 2. Duur

De vereniging is opgericht op vijftien juni negentienhonderd vijf en zeventig en is vanaf de inwerkingtreding van deze statuten aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 3. Doel en Middelen

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de modelbouw en de modelvliegtuigsport. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettig geoorloofde middelen welke aan dit doel bevordelijk kunnen zijn. 

Artikel 4. Grondslag

De vereniging is strikt neutraal wat geloofsovertuiging of politieke gezindheid betreft. 

Artikel 5. Leden

 1. De vereniging bestaat uit junior-, senior-  en ereleden. 
 2. Junior-, en seniorleden zijn zij die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten, beneden de leeftijd van achttien jaar als junior- en bij de leeftijd van achttien jaar en ouder als seniorIid. 
 3. Bij de aanmelding voor het juniorlidmaatschap dient van de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger te blijken. 
 4. Een juniorlid wordt bij het bereiken van achttienjarige leeftijd automatisch seniorlid. 
 5. Ereleden zijn zij die als zodanig zijn benoemd door de ledenvergadering wegens hun verdienstelijkheid voor de vereniging of de modelbouw en modelvliegtuigsport in het algemeen. 

Artikel 6. Rechten en plichten van de leden

Het lidmaatschap geeft de leden het recht: 

 1. Deel te nemen aan de ledenvergaderingen, de juniorleden zonder stemrecht. 
 2. Gebruik te maken van de aan het lidmaatschap verbonden faciliteiten. 
 3. Deel te nemen aan de door de vereniging te ontplooien activiteiten 

en verplicht de leden tot: 

 • Naleving van statuten en reglementen alsmede opvolging van door ledenvergadering en/of bestuur genomen besluiten; 
 • Betaling van contributie en voldoening aan andere al dan niet financiële verplichtingen door de ledenvergadering vastgesteld. 

Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Artikel 7. Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt: 
  1. Door overlijden van het lid; 
  1. Door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging tenminste twee maanden vóór het einde van dat boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgende boekjaar; het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van twee maanden; 
  1. Door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan te allen tijde zonder opzeggingstermijn gedaan worden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
  1. Door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
 2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt opzegging namens de vereniging en door de ledenvergadering. Hem staat geen beroep open als hierna vermeld. 
 3. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de ledenvergadering. De uitspraak van de ledenvergadering is bindend voor partijen.
 4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen ledenvergadering, roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het ingediende beroep een buitengewone ledenvergadering bijeen ter behandeling van het beroep. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de ledenvergadering te verdedigen. Indien het beroep ongegrond wordt verklaard en indien de agenda van de betreffende vergadering geen andere punten bevat dan de opening, notulen van de vorige vergadering, behandeling van het beroep, rondvraag en sluiting, is de betrokkene aansprakelijk voor de kosten van het bijeenroepen en het houden van de vergadering, tenzij de ledenvergadering anders beslist. 
 5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is de ledenvergadering, waarin op het beroep wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en daar het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht. 
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvoor dispensatie geven.

Artikel 8. Schorsing

1. In de gevallen genoemd in artikel 7.1.d. kan het bestuur een lid als zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten. 

2. Het bepaalde in artikel 7 “leden” 2 t/m 5 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 9. Ledenvergadering

 1. De vereniging onderscheidt de volgende ledenvergaderingen: 
  1. de jaarlijkse ledenvergadering 
  1. de buitengewone ledenvergadering 
 2. De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats zo spoedig mogelijk – doch in elk geval binnen drie maanden na afloop van het boekjaar – voor welke vergadering in elk geval de volgende onderwerpen op de agenda worden geplaatst: 
  1. notulen van de vorige ledenvergadering 
  1. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar, 
  1. rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid, 
  1. verslag van de controlecommissie, 
  1. benoeming controle en/of andere commissie(s), 
  1. verkiezing bestuursleden, 
  1. bekendmaking plannen en begroting voor het lopende jaar. 
 • De jaarlijkse door de ledenvergadering te benoemen controlecommissie als bedoeld in lid 2.e bestaat uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 • De jaarlijkse ledenvergadering behandelt ook de voorstellen die door het bestuur of een lid tenminste veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Dit geldt ook voor buitengewone ledenvergaderingen.
 • Het bestuur is voorts bevoegd een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven zo dikwijls als zij dit wenselijk acht. Het is tot die uitschrijving verplicht indien tien leden dan wel zoveel leden als tenminste bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de ledenvergadering daarom verzoekt onder mededeling van de te behandelen voorstellen.
 • Oproeping tot een ledenvergadering geschiedt door de zorg van de secretaris, schriftelijk tenminste drie weken voor de datum der vergadering onder vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering en van de agenda.
 • Indien aan een verzoek als bedoeld in lid 5 niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze als in lid 6 bepaald.

Artikel 10. Besluitvorming en Stemming

 1. Waar in deze statuten niet anders is vermeld, worden besluiten in de ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen, blanco stemmen worden als niet geldig beschouwd. 
 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl stemmingen over zaken mondeling plaatsvinden, tenzij tenminste tien leden een schriftelijke stemming voorstellen. 
 3. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. 
 4. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
  1. indien bij stemming over personen de meerderheid niet wordt verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald;
  1. indien bij herstemming de vereiste meerderheid niet wordt verkregen beslist het lot 

Artikel 11. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier seniorIeden, allen door en uit de leden gekozen. De wijze van samenstelling, verkiezing en aftreding worden bij huishoudelijk reglement geregeld.
 2. De ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen of schorsen terwijl een bestuurslid ook zelf te allen tijde ontslag kan nemen.
 3. De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt door verloop van de termijn.
 4. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
 5. Bij vakatures in het bestuur wordt binnen twee maanden een buitengewone ledenvergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstkomende, door het bestuur voorgenomen jaarlijkse ledenvergadering.
 6. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Artikel 12 Bevoegdheid Bestuur / vertegenwoordiging

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur kan één of meer van zijn leden zowel tezamen als ieder afzonderlijk met de vertegenwoordiging belasten. 
 2. Het bestuur is na verkregen toestemming van de ledenvergadering bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, dan wel overeenkomsten af te sluiten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt. 

Artikel 13. Geldmiddelen en Goederen

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan naast giften, bijdragen, subsidies, leningen, legaten en andere haar rechtmatig toekomende baten uit contributies en andere bijdragen verschuldigd door de leden, jaarlijks door de ledenvergadering vast te stellen. 
 2. Bij die vaststelling kan onderscheid gemaakt worden naar leeftijd, echtparen, gezinsleden, woonplaats of andere omstandigheden. Tevens kan de ledenvergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.
 3. De bezittingen van de vereniging kunnen door het bestuur aan de leden in bruikleen worden gegeven onder de bepalingen vastgesteld bij het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen waaronder deze bruiklening plaatsvindt. 

Artikel 14. Huishoudelijk Reglement

 1. De ledenvergadering stelt vast en/of wijzigt op voordracht van het bestuur of tenminste tien leden een huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement regelt in de statuten aangegeven zaken, alsmede hetgeen naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komt. 
 2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden die in strijd zijn met de statuten. 

Artikel 15. Het Boekjaar

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Artikel 16. Statutenwijziging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
 2. Zij die de oproeping tot de vergadering als bedoeld in het vorige lid ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen aan alle leden doen toekomen en op een daartoe voor de leden geschikte plaats ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
 3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien in de vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 
 5. Een wijziging van de statuten wordt eerst van kracht nadat daarvan een notariële akte is opmaakt. 

Artikel 17. Ontbinding

 1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien daartoe wordt besloten met twee/ derde der geldig uitgebrachte stemmen der leden in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig is. 
 2. Indien tot ontbinding van de vereniging is besloten zijn de laatstelijke fungerende bestuursleden belast met de vereffening van de vereniging, tenzij op de vergadering als gemeld in lid 1 van dit artikel, andere vereffenaars worden aangewezen. 
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. 

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.